notebookaliyoruz.com Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası ve EK-2 Puan Kullanım Koşulları) oluşan Proser Elektronik Üyelik Sözleşmesi (hepsi birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır), Proser Elektronik Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi (Bundan sonra kısaca Proser Elektronik olarak anılacaktır) ile notebookaliyoruz.com web sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2 – TANIMLAR

2.1. Site: www.notebookaliyoruz.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu mecraları ifade etmektedir. (Bundan sonra kısaca SİTE olarak anılacaktır)

2.2. Üye(ler): Site’ye Proser Elektronik tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Proser Elektronik tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan ürün ve hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i ifade etmektedir. (Bundan sonra kısaca ÜYE olarak anılacaktır)

2.3. Proser Elektronik Hizmetleri: Site içerisinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Proser Elektronik tarafından ortaya konulan İzinli Pazarlama Hizmeti dahil tüm uygulamaları ifade eder. (Bundan sonra kısaca HİZMETLER olarak anılacaktır)

2.4. Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve Proser Elektronik Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı, parola ve/veya şifre vb. gibi yalnızca Üye tarafından bilinen bilgileri ifade eder.

2.5. İletişim Kanalları: Üye’nin Site’ye üye olduktan sonra Mesajlar’ı izlediği e-mail, cep telefonu gibi iletişim mecralarını ifade eder.

2.6. Mesaj(lar): Proser Elektronik’nin, Üyeler’e pazarlama, araştırma vesair amaçlarla göndereceği, Üyeler’in Site’ye üye olurken Proser Elektronik tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.7. Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye’nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları’nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir.

MADDE 3 – KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu; Üye’ye yönelik olarak Proser Elektronik tarafından Site’de mevcut olan ve/veya ileride sunulacak tüm ürün ve Hizmetler’in, bu ürün ve Hizmetler’den yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşme’nin kapsamı işbu Sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Proser Elektronik tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin Proser Elektronik tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4 – ÜYELİK VE HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Kişiler, Site’deki “Üye Formu”nu doldurarak; Site’ye üye olabilirler.

Site’ye üye olmak için kişiler Site’de yer alan “Üye Formu”nu dolduracak ve “Üye Formu”nda belirtmiş oldukları e-mail ve şifre ile Site’ye giriş yapabileceklerdir.

4.2. Site’ye üye olabilmek için Proser Elektronik tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi Proser Elektronik tarafından işbu Sözleşme’nin 5.1 Maddesi uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

MADDE 5 – HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri:

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’deki ürün veya Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki ürün veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) Üye, Proser Elektronik’nun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Proser Elektronik’nin Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) Üye, Proser Elektronik’nin işbu Sözleşme konusu ürün ve Hizmetler’i ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortakları, Proser Elektronik’nin Üyeler’e ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

d) Üye’nin, Proser Elektronik tarafından sunulan ürün ve Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’nin kendi sorumluluğundadır. Üye’nin, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Proser Elektronik’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e) Üye, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. Proser Elektronik, Üye tarafından Proser Elektronik’ne iletilen veya Site üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

f) Üye, Site de yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve tahhüt eder. Üye, Proser Elektronik’ne verdiği İletişim Kanalları’nın yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Kanalları olduğunu ve bu İletişim Kanalları’nı aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Üye İletişim Kanalları’nın Üye’nin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanalları’nı aktif olarak kullanmamasından dolayı Proser Elektronik’nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; Proser Elektronik’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Üye, Proser Elektronik’nin yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

g) Proser Elektronik’nin sunduğu ürün ve Hizmetler’den yararlananlar, Üye ve Site’yi kullananlar, Site dahilinde veya üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üye’nin, Site dahilinde veya üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Proser Elektronik ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile Proser Elektronik ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği Proser Elektronik ve Proser Elektronik Hizmetleri ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Proser Elektronik doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

h) Site’de ve Site üzerinden link verilen internet sitelerinde, Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı Proser Elektronik’nin, Proser Elektronik çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Proser Elektronik, Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

i) Üye ve Proser Elektronik birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Üye ve Proser Elektronik tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

j) Proser Elektronik’nin yazılı olarak önceden verilmiş izni olmadan, Üye’nin, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir web sitesine, bir web sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermesi yasaktır.

k) Üye işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak Proser Elektronik’ne bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin Proser Elektronik tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, Proser Elektronik’nin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda Proser Elektronik’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın Proser Elektronik tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle Proser Elektronik işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan Proser Elektronik lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

l) Üye, Proser Elektronik’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Proser Elektronik tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

m) Üye; Site’yi kullanım esnasında mesaj, anket, resim vb. şeyleri kullanarak sitenin işleyişine ve genel kurallarına; genel ahlak ve hukuk kurallarına aykırı davranış sergilerse Üyenin üyeliği kendisine herhangi bir ihbar yapılmaksızın sonlandıracaktır. Üye bu durumda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Proser Elektronik’nin Hak ve Yükümlülükleri:

a) Proser Elektronik, Site’de sunulan ürün ve Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Üye’nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Üye de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Proser Elektronik, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Proser Elektronik tarafından Üyeden talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri Üye tarafından yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan Proser Elektronik sorumlu olmayacak ve Üyenin üyeliğini dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca Proser Elektronik tarafından Proser Elektronik kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Proser Elektronik’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Proser Elektronik, Site’de yer alan Üye bilgilerini veya Üye’nin açıkladığı diğer bilgileri, Hizmetler dışında da Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

d) Proser Elektronik, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj, anket ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum, mesaj, anket veya içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

e) Proser Elektronik, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Proser Elektronik tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye’nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar Proser Elektronik tarafından ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur.

f) Proser Elektronik istediği zaman, Site’de belirtmek suretiyle Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Site’de bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üye’ye de değişiklikler yeni şart ve koşullar ile uygulanacaktır.

MADDE 6 – HİZMETLER

6.1. Proser Elektronik Site’de, Üyeler’e işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Hizmetler’i sağlayacaktır. Proser Elektronik tarafından verilen Hizmetler’in temelinde Müşteriler ile izinli pazarlama ve anket çalışması anlaşmalarının yapılması, Üyeler’e Mesajlar’ın ve anketlerin iletilmesi ve bunun için gerekli alt yapının hazırlanması, izinli pazarlama ve anket gelirlerinin hesaplanması ve işbu Sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla Üyeler’e iletilmesi bulunmaktadır.

6.2. İzinli Pazarlama Hizmeti

a) Üye işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kendisine yöneltilecek Mesajlar’a yönelik herhangi bir itirazda bulunamaz.

b) Üye iletişim bilgileri Proser Elektronik tarafından herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir. Proser Elektronik İzinli Pazarlama Hizmeti’ni verebilmek için herkesle reklam veren olarak anlaşabilir. Üye aksini beyan etmediği sürece; Proser Elektronik, İzinli Pazarlama Hizmeti’nin yürütülmesi için Üye’nin kendisine açıkladığı tüm İletişim Kanalları’nı izinli pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.

MADDE 7 – GİZLİLİK POLİTİKASI

Proser Elektronik, Site’de Üyeler’le ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası olan ‘Gizlilik Politikası’ kapsamında kullanabilir. Proser Elektronik, Üyeler’e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak ‘Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 8 – DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları:

a) Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (kısaca Proser Elektronik’nin ‘Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ı) Proser Elektronik’ne ait ve/veya Proser Elektronik tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Proser Elektronik bilgilerini ve Proser Elektronik’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Proser Elektronik’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Proser Elektronik’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Proser Elektronik’nin; Proser Elektronik Hizmetleri, Proser Elektronik bilgileri, Proser Elektronik’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmalar’ı, Proser Elektronik ticari markalarına, Proser Elektronik ticari görünümüne ve Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’ a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri:

Proser Elektronik, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi veya herhangi bir hükmünü uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler:

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Proser Elektronik işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Proser Elektronik için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Proser Elektronik’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Proser Elektronik’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Proser Elektronik’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve Proser Elektronik’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Proser Elektronik Kayıtlarının Geçerliliği:

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Proser Elektronik’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Proser Elektronik’ni yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 – YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde işbu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

MADDE 10 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

BİLGİSAYAR HASTANESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Ek Sözleşme; Üye ile Proser Elektronik arasında akdedilen Proser Elektronik Üyelik Sözleşmesi’ne (Bundan sonra kısaca SÖZLEŞME olarak anılacaktır) ek olarak tanzim edilmiş olup, Proser Elektronik Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi (Bundan sonra kısaca Proser Elektronik olarak anılacaktır) ile notebookaliyoruz.com web sitesine işbu Ek Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 1 – KONU

İşbu “EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI”, Üye ile Proser Elektronik arasında akdedilen Proser Elektronik Üyelik Sözleşmesi’ne (Bundan sonra kısaca SÖZLEŞME olarak anılacaktır) ek olarak tanzim edilmiş olup Proser Elektronik’nin gizlilik politikasını içermektedir.

MADDE 2 – TANIMLAR

2.1. Site: www.notebookaliyoruz.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu mecraları ifade etmektedir. (Bundan sonra kısaca SİTE olarak anılacaktır)

2.2. Üye(ler): Site’ye Proser Elektronik tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Proser Elektronik tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan ürün ve hizmetlerden işbu Ek Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişi(ler)i ifade etmektedir. (Bundan sonra kısaca ÜYE olarak anılacaktır)

MADDE 3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1. Site’nin tüm hakları Proser Elektronik‘ne aittir. Proser Elektronik, Site’si üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı ” Proser Elektronik Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

3.2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Proser Elektronik gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

3.3. Site üzerindeki çeşitli formların doldurulması ve oylamaların yapılması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad/soyad, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) Proser Elektronik’ne vermeleri gerekmektedir. Proser Elektronik, ” Proser Elektronik Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri Proser Elektronik veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. Proser Elektronik tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Proser Elektronik ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, ” Proser Elektronik Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

3.4. Proser Elektronik, Site dahilinde başka sitelere link verebilir. Proser Elektronik, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

3.5. Kişisel bilgiler; kişi ad/soyad, adres, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. Proser Elektronik, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Proser Elektronik’nin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Proser Elektronik, işbu Ek Sözleşme “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

a) Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,

b) Proser Elektronik kullanıcılarla akdettiği ” Proser Elektronik Üyelik Sözleşmesi” nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,

c) Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin,

d) Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

3.10. Proser Elektronik, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt eder. Proser Elektronik’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Proser Elektronik’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.11. Proser Elektronik, kullanıcılar ve kullanıcıların Site’yi kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Ayrıca kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır.

3.12. Proser Elektronik tarafından Site dahilinde düzenlenen anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, Proser Elektronik ve iş ortakları tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak istatistiki analiz için veritabanı oluşturmak ve/veya üyelerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla kullanılmaktadır.

MADDE 4 – DEĞİŞİKLİK

Proser Elektronik, işbu Ek Sözleşme’de gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır, yapılan değişiklikler www.notebookaliyoruz.com adlı web sitesinde yayınlanınca geçerlilik kazanır. Üyeler bunu bildiğini ve hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5 – YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Ek Sözleşme, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olacaktır.

MADDE 6 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu Ek Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Ek Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Ek Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.